303493  
 

Kalastuslupien nettikauppa


Rekisteriselvitys

RekisteriselvitysSivuston rekisteri- ja tietosuojaseloste

Käyttöehdot

1. Yleistä

Tiettyjen Kalanet Oy:n / www.kalakortti.com -palvelun (jäljempänä "palvelu") kuuluvien osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä palveluun. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä (jäljempänä "käyttäjä") vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan kaikessa palvelun käytössä näitä käyttöehtoja (jäljempänä "käyttöehdot").

Käyttäjästä tulee rekisteröityessään Kalanet Oy:n / www.kalakortti.com-palvelun asiakas ja käyttäjän tiedot rekisteröidään Kalanet Oy:n / www.kalakortti.com-palvelun asiakasrekisteriin.

Palvelu koostuu internetin välityksellä toimivasta kalastuslupien myyntiin erikoistuneesta myyntipalvelusta. Palvelun ylläpitäjänä toimii Kalanet Oy (jäljempänä "palvelun tarjoaja").

2. Palvelun ylläpitäjän tehtävät ja vastuu palvelusta

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun ylläpitäjällä on kuitenkin oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

Palvelun ylläpitäjä pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu on muutoin käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa (tai muun palvelun ylläpitäjän myöhemmin erikseen ilmoittaman rajoitetun ajan). Palvelun ylläpitäjä ei kuitenkaan anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä palvelun ylläpitäjä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi.

Palvelun ylläpitäjällä ja sisällöntuottajilla on lisäksi oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa palvelun sisältöä ja rakennetta, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, käsikirjojen ja muun dokumentoinnin sisältöä, palveluaikoja sekä muita palvelun osia. Palvelun ylläpitäjä pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista käyttäjälle etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

3. Palvelussa tapahtuvasta viestinnästä ja niiden omistus- ja tekijänoikeuksista

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Käyttäjä on tietoinen siitä, että palvelun ja sen osien omistus-, tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet ovat palvelun ylläpitäjällä ja sisällöntuottajilla, ja ettei käyttäjälle siirry mitään muita oikeuksia kuin tässä mainitut käyttöoikeudet.

Koko palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Käyttäjä voi käyttää suojattua materiaalia omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja palvelun tarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia. Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on käyttäjän aina mainittava tekijän tai muun oikeuden haltijan nimi.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palvelua julkisesti taikka taltioida, edelleenlähettää tai muutoin käyttää palvelua palvelun ylläpitäjän tai sisällöntuottajan oikeuksia loukaten.

4. Sopimuksen muuttaminen

Palvelun tarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai palvelun välityksellä käyttäjälle. Muutokset tulevat voimaan viikon kuluttua ilmoituksen päiväyksestä. Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot käyttäessään palvelua saatuaan tiedon muutoksesta.

5. Maksulliset palvelut ja laskutus

Palvelun kautta on tilattavat kalastusluvat ovat maksullisia. Palvelun kautta saatavien kalastuslupien maksaminen tapahtuu palvelun ulkopuolella.

Palvelun ylläpitäjä veloittaa ainoastaan kalastusluvan tilaukseen liittyvän toimitusmaksun. Lisäksi palvelusta kertyy käyttäjälle normaali internetin käyttömaksu (esim. puhelinlaskun tai kaapelimodeemivuokran muodossa).

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus muuttaa hintoja yleisessä hinnoittelukäytännössä tapahtuvia muutoksia vastaavasti.

Palvelun ylläpitäjä ja sisällöntuottajat voivat muuttaa palvelun laskutusperusteita oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista.

6. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä vastaa itse palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja käyttökustannuksista.

7. Palvelun tarjoajan vastuun rajoitukset

Palvelu ja sen sisältö toimitetaan sellaisena kuin se on ja käyttäjä käyttää palvelun ylläpitäjän ja sisällöntuottajien tuottamia ja/tai välittämiä palveluja omalla vastuullaan.

Palvelun ylläpitäjä ja sisällöntuottajat eivät vastaa palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvallisuusriskeistä tai palvelun sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, palvelun ylläpitäjä ja sisällöntuottajat eivät vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä, aineellisesta tai aineettomasta vahingosta, joka käyttäjälle tai kolmannelle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista palvelussa tai sen sisällössä.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palvelun ylläpitäjälle ja sisällöntuottajille sekä kolmansille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai tämän sopimuksen vastaisesta käyttäjän toiminnasta.

Sopijapuolet eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta sopijapuolten toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Palvelun tarjoaja ei vastaa palvelun yhteydessä olevien tai palvelun kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

8. Käyttöoikeuden lakkaaminen

Palvelun ylläpitäjällä on aina halutessaan oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Palvelun ylläpitäjä ilmoittaa lopettamisesta mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

9. Henkilötiedoista

Rekisteröityessään palveluun käyttäjästä tulee Kalanet Oy:n / www.kalakortti.com-palvelun asiakas ja hänen tietonsa rekisteröidään Kalanet Oy:n / www.kalakortti.com-palvelun asiakasrekisteriin.

Käyttäjän rekisteröityjä tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa tutkimuskäyttöön. Käyttäjällä on halutessaan oikeus myöntää tai kieltää omien tietojensa käyttö ja luovuttaminen ilmoittamalla asiasta tilaajatietojen syöttölomakkeella kohdassa "Tietojani voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön".

Palvelussa on lisäksi luettavissa Kalanet Oy:n / www.kalakortti.com-palvelun rekisteriseloste ja henkilötietojen käyttöä koskeva ohjeistus, joihin käyttäjän on syytä tutustua palveluun rekisteröityessään.

10. Irtisanominen

Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen. Käyttäjän irtisanoessa sopimuksen tulee irtisanominen voimaan heti palvelun tarjoajan saatua tiedon irtisanomisesta. Palvelun tarjoajan irtisanoessa sopimuksen tulee irtisanominen voimaan viikon kuluttua irtisanomisilmoituksen päiväyksestä. Irtisanominen päättää käyttäjän oikeuden käyttää palvelua. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle tämän sopimuksen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka.

11. Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Mikäli osapuolten välille syntyy palvelun käytöstä erimielisyyttä, osapuolet pyrkivät keskenään sopimaan tällaiset erimielisyydet. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa aina myös kuluttaja-käyttäjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Käyttäjän ja palvelun ylläpitäjän välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassaolevia käyttöehtoja, jotka ovat nähtävissä palvelun ylläpitäjän WWW-sivuilla. Yleisten käyttöehtojen lisäksi voivat palvelut sisältää muita käyttöehtoja, jotka ilmenevät kunkin palvelun osan yhteydessä. Näitä ehtoja käyttäjä sitoutuu noudattamaan ottaessaan palvelun käyttöön, ellei palvelun ehdoissa toisin mainita. Käyttöehtoihin tehtävistä muutoksista ilmoitetaan käyttäjille mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen palvelun välityksellä tai muulla palvelun ylläpitäjän sopivaksi katsomalla tavalla. Jatkamalla palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen, käyttäjä sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.


Asia: Henkilörekisteriasetuksen (471/87) 15 §:ssä tarkoitettu

REKISTERIN KUVAUS

1. Rekisterin pitäjä:

Kalanet Oy
Y-tunnus: 1700974-9
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: Männikkötie 5 E 26, 00630 Helsinki
Puhelin 044-3431851

2. Yhteyshenkilö:

Pekka Heija, puhelin: 0400-443326

3. Rekisterin nimi:

www.kalakortti.com:n tilaus- ja asiakasrekisteri

4. Henkilörekisterin koko:

Rekisterin koko muodostuu www.kalakortti.com-verkkokaupasta kalastuslupansa vuosittain tilanneiden henkilöiden yhteystietojen määrän perusteella. Arvio rekisterin vuosittaiseksi kooksi on 10000-15000 rekisteröityä. Rekisteri on valtakunnallinen.

5. Rekisterin pitämisen peruste:

Verkkokaupan toiminnan kannalta pakollinen asiakasrekisteri.

6. Rekisterin käyttötarkoitus:

Verkkokaupasta tilattujen kalastuslupien luvanhaltijoiden ja lupatietojen tallettaminen lupien toimittamista ja mahdollisia myöhemmin tapahtuvia lupatarkistuksia varten sekä kalastuslupien tilaajatietojen perusteella tapahtuva kalastuslupien toimittaminen ja tilausten seuranta, personoitavien piirteiden luominen, asiakassuhteen ylläpito ja hoito.